VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

I. NAAM EN ADRES VAN DE AANBIEDER


De aanbieder in de betekenis van de Algemene verordening gegevensbescherming, de andere nationale wetgeving van de lidstaten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen in het kader van de wetgeving terzake is:

WÖHR Autoparksysteme GmbH
Ölgrabenstr. 14
71292 Friolzheim
Duitsland

+49 7044 46 0
info@woehr.de
www.woehr.de

 


II. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING


De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Matthias Reichert
WÖHR Autoparksysteme GmbH
III. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSACTIVITEITEN


1. OMVANG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in het algemeen alleen als dit noodzakelijk is om de werking van de website of onze content en diensten te verzekeren. Om de persoonsgegevens van onze gebruikers te kunnen verzamelen en gebruiken, moet hiertoe toestemming verleend worden door de gebruiker. Een vrijstelling is van toepassing in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet verkregen kan worden en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

(Persoonsgegevens zijn alle gegevens waaruit kan worden geconcludeerd wie u persoonlijk bent, bv. uw naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag).

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, bewaren wij alle door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en eventueel uw telefoonnummer) om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij zullen de in dit verband verkregen gegevens wissen na het verstrijken van de bewaartermijn of zullen de verwerking ervan beperken indien er wettelijke archiveringsverplichtingen bestaan.

 

 

2. RECHTSGRONDSLAG MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Voor zover de betrokkene zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verleend heeft, dient artikel 6, lid 1, punt (a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag.

Voor de wettelijk vereiste verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, punt (b) van de GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die op ons bedrijf van toepassing is, dient artikel 6, lid 1, punt (c) van de GDPR als rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke rechtspersoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, punt (d) van de GDPR als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

 

3. GEGEVENS VERWIJDEREN EN BEWAARTERMIJN


De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel dat het bewaren van de gegevens rechtvaardigt niet langer van toepassing is. De gegevens kunnen verder bewaard worden wanneer de Europese of nationale wetgever dat voorschrijft in regelgeving krachtens het recht van de Unie, wetten of andere regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is. De gegevens zullen ook geblokkeerd of verwijderd worden als de volgens de genoemde normen noodzakelijke bewaartermijn verstrijkt, behalve indien de gegevens verder bewaard moeten worden voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Opmerking: Onze medewerkers zijn opgeleid in gegevensbescherming en verplichten zich tot geheimhouding om een veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen. Verder wordt het bewustzijn van onze medewerkers inzake de verschillende aspecten van gegevensbescherming regelmatig aangescherpt.

 


IV. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE WEBSITE EN SAMENSTELLING VAN LOGBESTANDEN


1. BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN


Telkens wanneer u onze website bezoekt, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hiertoe zullen de volgende gegevens verzameld worden:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het internetprotocoladres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website bezocht worden

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

 

 

2. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKINGSACTIVITEITEN


Artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR vormt de rechtsgrondslag voor de tijdelijke bewaring van de gegevens en logbestanden.

 

 

3. DOEL VAN DE VERWERKING


Het systeem moet het internetprotocoladres tijdelijk bewaren om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen sturen. Daartoe moet het internetprotocoladres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven.

De gegevens zullen bewaard worden in logbestanden om de werking van de website te waarborgen. Wij gebruiken de gegevens ook de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. De gegevens hiertoe worden niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden.

Deze doeleinden weerspiegelen ook ons rechtmatig belang bij de verwerkingsactiviteiten overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR.

 

 

4. BEWAARTERMIJN


De gegevens worden verwijderd zodra zij het doel waarvoor zij verzameld zijn niet langer dienen. Indien er gegevens geregistreerd worden om de website beschikbaar te stellen, zullen ze verwijderd worden zodra de betreffende sessie beëindigd wordt.

Indien uw gegevens in logbestanden bewaard worden, zullen ze ten laatste na zeven dagen verwijderd worden. De gegevens zullen ook langer bewaard kunnen worden. In dat geval worden de internetprotocoladressen van de gebruikers verwijderd of gewijzigd, zodat ze niet langer toegewezen kunnen worden aan de bezoeker.

5. RECHT VAN VERZET EN VERWIJDERING
Het verzamelen van gegevens om de website ter beschikking te stellen en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg kan de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

 

V. GEBRUIK VAN COOKIES


A) BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN


Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door de webbrowser in de webbrowser of op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Als een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie opgeslagen worden op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw bezocht wordt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen zelfs na een paginawijziging identificatie van de oproepende browser.

De cookies slaan de volgende gegevens en informatie op en verzenden ze:

 1. PHP-sessie
 2. Google Analytics

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies waardoor surfgedrag van de gebruikers geanalyseerd kan worden.

Zodanig kunnen de volgende gegevens overgedragen worden:

 1. Ingevoerde zoektermen
 2. Bezoekfrequentie van pagina's
 3. Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Hierdoor kunnen de gegevens niet meer aan de bezoeker gelinkt worden. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

Bij een bezoek aan onze website worden de gebruikers via een banner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband zullen zij ook geïnformeerd worden hoe zij in de browserinstellingen kunnen vermijden dat cookies opgeslagen worden.

 

B) RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKINGSACTIVITEITEN


Artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies.

Artikel 6, lid 1, punt (a) van de GDPR vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden, indien de gebruiker daarmee ingestemd heeft.

 

C) DOEL VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN


Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de bezoekers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet aangeboden worden zonder gebruik te maken van cookies. Daartoe moet de browser ook na een paginawijziging herkend worden.

We gebruik van cookies is noodzakelijk voor de volgende toepassingen:

 1. PHP-sessies
 2. Google Analytics

De door de technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de content ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website gebruikt wordt en stellen ons in staat ons aanbod voortdurend te optimaliseren.

Deze doeleinden weerspiegelen ook ons rechtmatig belang om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR.

 

D) BEWAARTERMIJN, RECHT VAN VERZET EN VERWIJDERING


Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en doorgestuurd naar onze pagina. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw webbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment verwijderd worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het wellicht niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 


VI. CONTACTFORMULIER EN CONTACT VIA E-MAIL


1. BESCHRIJVING EN OMVANG VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN


Op onze websites vindt u een contactformulier dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Indien een bezoeker deze optie gebruikt, worden de in de velden ingevoerde gegevens naar ons verzonden en bewaard.

Deze gegevens zijn: naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en optionele informatie zoals bedrijfsnaam, functie, adres

Op het moment van verzending van het bericht worden ook de volgende gegevens bewaard:

 1. het internetprotocoladres van de gebruiker
 2. datum en tijdstip van de registratie

Uw toestemming voor de gegevensverwerking wordt verzameld op het moment van verzending. Wij verwijzen hiervoor naar deze verklaring gegevensbescherming.

U kunt ons ook contacteren op het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de in de e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

 

 

2. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS AAN VERKOOPPARTNERS IN BINNEN- EN BUITENLAND


Wij kunnen de verstrekte gegevens in het contactformulier overdragen aan andere binnenlandse of buitenlandse verkooppartners. Deze gegevensoverdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR om onze klanten met de juiste partner in contact te brengen. Voor een lijst van al onze partnerbedrijven, zie: https://www.woehr.de/en/sales-network.html

 

 

3. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKINGSACTIVITEITEN


De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt (a) van de GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail verzonden worden, is eveneens artikel 6, lid 1, punt (f) van de GDPR. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst betreft, vormt artikel 6, lid 1, punt (b) van de GDPR een aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking.

 

 

4. DOEL VAN DE VERWERKING


De verwerking van de persoonsgegevens in de invoervelden van het contactformulier dient uitsluitend voor de verwerking van uw contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de gegevensverwerking.

De overige persoonsgegevens die bij het verzenden verwerkt worden, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

 

 

5. BEWAARTERMIJN


De gegevens worden verwijderd zodra zij het doel waarvoor zij verzameld zijn niet langer dienen. Dit is het geval voor de persoonsgegevens in de invoervelden van het contactformulier en voor de gegevens die per e-mail overgedragen worden wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief afgehandeld is.

De extra persoonsgegevens die bij het verzenden verzameld worden, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

 

 

6. RECHT VAN VERZET EN VERWIJDERING


De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn of haar toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker contact met ons opneemt per e-mail, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de bewaring van zijn of haar persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet voortgezet worden.

Persoonsgegevens die in het kader van het contact bewaard zijn, worden in dat geval verwijderd.

 


VII. WEBANALYSE DOOR GOOGLE ANALYTICS (ANONIMISERINGSFUNCTIE)


De verwerkingsverantwoordelijke heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenvoegen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over via welke website een betrokkene op een website terechtgekomen is (referrers), welke subpagina's van de website geraadpleegd zijn of hoe vaak en hoe lang een subpagina bekeken is. Een webanalyse wordt meestal gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de webanalyse van Google Analytics met de extensie "_gat._anonymizeIp". Door deze extensie wordt het internetprotocoladres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer onze website bezocht wordt uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om onlinerapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze websites aangeven en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze websites analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde website, waarop een Google Analytics-component geïntegreerd is, wordt bezocht, wordt de webbrowser er op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch toe aangezet om via de betreffende Google Analytics-component gegevens voor online-analysedoeleinden aan Google over te dragen. In het kader van deze technische procedure zal Google kennis krijgen van persoonsgegevens, zoals bv. het internetprotocoladres van de betrokkene, die onder andere dienen om Google in staat te stellen de herkomst van bezoekers en hun kliks te traceren, en om latere verrekeningen van commissievergoedingen mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonsgegevens zoals het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang verkregen werd en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene, te bewaren. Bij elk bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, waaronder het internetprotocoladres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de VS meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden door Google bewaard in de VS. Google kan dergelijke met technische procedures verzamelde persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden aan derden overdragen.

De betrokkene kan, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen dat onze website cookies plaatst, door de overeenkomstige instelling in de gebruikte webbrowser te wijzigen en daarmee het plaatsen van cookies permanent te verhinderen. Deze instelling van de gebruikte webbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die reeds door Google Analytics geplaatst is, op elk moment via de webbrowser of andere softwareprogramma's verwijderd worden .

De betrokkene kan ook bezwaar maken om te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website gegenereerd worden en dat deze gegevens door Google verwerkt worden. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over de bezoekers van websites aan Google Analytics overgedragen mogen worden. Google zal de installatie van de browser add-on beoordelen als een bezwaar. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd wordt, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn of haar invloedssfeer valt, verwijderd of uitgeschakeld wordt, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of in te schakelen.

U kunt registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. In dat geval wordt er een opt-out-cookie geplaatst waarmee verhinderd wordt dat uw persoonsgegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website bewaard worden:

 

GOOGLE ANALYTICS UITSCHAKELEN


Voor nadere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google, zie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Voor verdere details over Google Analytics verwijzen wij u naar deze link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

De Google Analytics-cookie wordt 14 maanden op uw computer bewaard indien u de cookie voortijdig verwijdert.

For further information and the applicable provisions on data protection of Google, see https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ and http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics is explained in more detail under this link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

The Google Analytics cookie is stored for 14 months on your computer if you do not delete it before this.


VIII. Integration of Google Maps

 1. On this website, we use the offer of Google Maps. This enables us to display interactive maps directly on the website and enables comfortable use of the map function for you.

 2. By your visit to the website, Google will be informed that you have called up the corresponding sub-page of our website. The data named in Section 3 of this statement will be transmitted as well. This is done independently of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether there is no user account. If you are logged in to Google, your data will be associated with your account directly. If you do not wish assignment to your profile at Google, you need to log out before you activate the button. Google will store your data as usage profiles and use them for the purpose of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such evaluation shall in particular take place (even for users who are not logged in) in order to display demand-oriented marketing and in order to inform other users of the social network of your activities on our website. You have a right to object to the generation of these user profiles. In order to exercise these, you must contact Google.

 3. Further information on the purpose and scope of data collection and processing by the plugin provider is available in the data protection statements of the provider. It also contains further information on your rights to that extent and setting options for protecting your privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google also processes your personal data in the USA and has subjected itself to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 


IX. Integration of YouTube

We integrate videos from the “YouTube” platform provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA into our website. This technology is used by us to improve our offering and to offer you attractive content. The legal basis for this processing is defined in Art. 6 Para 1f) of GDPR.
When you watch YouTube videos, data is transmitted to YouTube, and YouTube also stores a variety of cookies on your terminal device. This information is used, for example, to record video statistics and to improve usage. YouTube has acceded to the Privacy Shield Agreement: this agreement corresponds to a guarantee in accordance with Art. 46 of GDPR.   
You can find further information in the privacy statement: 

https://www.google.com/policies/privacy/

You may object to the processing of your data by customising your personal data protection settings in the privacy centre. You can call up your settings here: 

https://adssettings.google.com/authenticated


X. Rights of the data subject

If any personal data concerning you are processed, you are a data subject within the meaning of GDPR and you have the following rights towards the controller:

1. Right of access

You may demand that the controller confirm whether any personal data concerning you are processed by us.

In case of such processing, you may demand the following information from the controller:

 1. the purposes for which the personal data are processed;
 2. the categories of personal data concerned;
 3. the recipients or categories of recipients to whom the personal data concerning you have been disclosed or will be disclosed;
 4. the planned duration of storage of the personal data concerning you or, if specific information on this cannot be provided, criteria for specification of the storage duration;
 5. the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or a right to restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;
 6. the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
 7. all available information on the origin of the data, if the personal data are not collected from the data subject;
 8. the existence of automated decision-making, including profiling in accordance with Article 22(1) and (4) GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

You have the right to be informed on whether the personal data concerning you are transmitted to a third country or an international organisation. In this context, you may demand provision of information about appropriate safeguards pursuant to Article 46 GDPR in connection with the transfer.

2. Right to rectification

You have a right to rectification and/or completion towards the controller, provided that the personal data processed concerning you are inaccurate or incomplete. The controller shall rectify them without undue delay.

3. Right to restrictionof processing

You may demand restriction of processing of the personal data concerning you under the following condition:

 1. if you dispute the accuracy of the personal data concerning you for a duration that enables the controller to verify the accuracy of the personal data;
 2. the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
 3. the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims; or
 4. if you have objected to processing in accordance with Article 21(1) GDPR and it is not yet certain if the legitimate reasons of the controller override your reasons.

Where processing of the personal data concerning you has been restricted, such personal data must - with the exception of storage - only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.

If the restriction of processing was limited according to the above conditions, you will be informed by the controller before the restriction is revoked.

4. Right to erasure

a) Erasure obligation

You may demand that the controller erase the personal data concerning you without undue delay and the controller shall have the obligation to erase such data without undue delay where one of the following grounds applies:

 1. The personal data concerning you are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
 2. You withdraw the consent on which the processing was based according to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) GDPR and there is no other legal basis for the processing.
 3. You object to processing in accordance with Article 21(1) GDPR and there are no overruling legitimate grounds for processing, or you object to processing in accordance with Article 21(2) GDPR.
 4. The personal data concerning you have been unlawfully processed.
 5. Erasure of the personal data concerning you is necessary for compliance with a legal obligation under Union or Member State law to which the controller is subject.
 6. The personal data concerning you have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) GDPR.

b) Information to third parties

Where the controller has made the personal data concerning you public and is obliged pursuant to Article 17(1) GDPR to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing of the personal data that you as the data subject have requested the erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data.

c) Derogations

The right to erasure shall not exist if processing is necessary

 1. for exercising the right of freedom of expression and information;
 2. for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
 3. for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3) GDPR;
 4. for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) GDPR in so far as the right referred to in point (a) is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or
 5. for the establishment, exercise or defence of legal claims.

5. Right to provision of information

If you have asserted a right to rectification, erasure or restriction of processing towards the controller, the controller is obligated to inform all recipients to whom the personal data concerning you were disclosed of this rectification or erasure of data or reconstruction of processing, except if this turns out to be impossible or subject to disproportionate effort.

You are due the right to provision of information about such recipients by the controller.

6. Right to data portability

You have the right to receive the personal data concerning you that you have provided to the controller in a structured, commonly used and machine-readable format. In addition to this, you have the right to transmit these data to another controller without any impairment by the controller to whom the personal data were provided, as long as

 1. processing is based on consent in accordance with point (a) of Article 6(1) GDPR or point (a) of Article 9(2) GDPR or a contract in accordance with point (b) of Article 6(1) GDPR and
 2. the processing is carried out by automated means.

In exercising this right, you further have the right to demand that the personal data concerning you be transmitted directly from one controller to another, where technically feasible. Freedoms and rights of other persons must not be impaired by this.

That right to data portability shall not apply to processing of personal data necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

7. Right to object

You shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning you which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) GDPR, including profiling based on those provisions.

The controller shall no longer process the personal data concerning you unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Where personal data concerning you are processed for direct marketing purposes, you shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning you for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

If you object to processing for direct marketing purposes, the personal data concerning you shall no longer be processed for such purposes.

You have the option to exercise the right to object in connection with use of information society services, irrespective of directive 2002/58/EC, where technical specifications are used.

8. Right to revocation of the declaration of consent under data protection law

You have the right to revoke your declaration of consent under data protection law at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

9. Automated decision-making in an individual case, including profiling

You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing - including profiling - which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you. This shall not apply if the decision

 1. is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and the controller;
 2. is authorised by provisions of Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard your rights and freedoms and your legitimate interests; or
 3. is done with your express consent.

However, such decisions shall not be based on special categories of personal data referred to in Article 9(1) GDPR, unless point (a) or (g) of Article 9(2) GDPR applies and suitable measures to safeguard the rights and freedoms and your legitimate interests are in place.

Regarding the cases referred to in (1) and (3), the data controller shall implement suitable measures to safeguard your rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and to contest the decision.

10. Right to lodge a complaint with a supervisory authority

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR.

The supervisory authority with which the complaint has been lodged shall inform the complainant on the progress and the outcome of the complaint including the possibility of a judicial remedy pursuant to Article 78 GDPR.